เมนูการใช้งาน

ข้อมูลประกอบการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

 

Template เล่มหลักสูตร มคอ.2  (์NEW)

มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564

  • วิศวกรรมไฟฟ้า     (รอเอกสารจากภาควิชา)

 

งบประมาณในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564