เมนูการใช้งาน

โครงการ “PSU Engineering Student Activity Seminar 2015”

 

โครงการ “PSU Engineering Student Activity Seminar 2015 

หลักการและเหตุผล

            ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  และชุมนุมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมของกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการติดตามแผนกิจกรรม ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 รวมถึงการปรับปรุงแผนกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะ/มหาวิทยาลัย ตามแนวทางการดำเนินงานวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการบูรณาการ ความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จึงจะสามารถแก้ปัญหาและบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการเพิ่มทักษะการทำงานแก่นักศึกษา จึงกำหนดจัด โครงการ “PSU Engineering Student Activity Seminar 2015” ขึ้น

231207  231199

231217  231198