เมนูการใช้งาน

เวทีการนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน ประจำปี 2556

 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีเวทีการนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน  ณ ห้องประชุมมงคลสุข  โดย รศ.ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ท่านอื่นๆ ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา และคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานในประเภทต่างๆ ได้แก่  ประเภทดีเด่น ดีมาก ดี และทั่วไป

 สำหรับโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานประจำปี  2556  มีการนำเสนอทั้งสิ้น 8 โครงการ  ได้แก่ 

1. การออกแบบปรับปรุงและสร้างแท่นรองกต การทดสอบหาโมดูลัสแตกหัก และความเค้นแตกหักกระเบื้องเซรามิคตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2398 เล่มที่ 4-2553  โดยนายสุชาติ จันทรมณีย์   จากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

2. ระบบควบคุมค่าใช้จ่ายวัสดุโครงงานนักศึกษา  โดย น.ส.วิรัชดาวัลย์ สุวรรณมณี  และ น.ส.ฝาติหม๊ะ เหมมันต์  จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3. ชุดแขนจับราคาประหยัดเพื่อช่วยบัดกรีแผ่น PCB   โดย นายอนุพงศ์ รองมาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

4. ระบบทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษา  โดย น.ส.ญดา ประสมพงค์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา  และนางลภัสลดา  ศิริไพบูลย์ สงสุข และจากฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

5. เครื่องดูดตะกั่ว รักษ์โลก เอนกประสงค์  โดย นายอนุชา  รัตนะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6. การลดค่าใช้จ่ายในองค์กรด้วยระบบโทรศัพท์ VoIP   (Voice over IP System)  โดย นายอมตวิทย์ คำแหง  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต  

7. เครื่องเขย่าแผ่นลายวงจร โดย นายเอกวัตน์  วชิระพันธุ์   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

8. ระบบการลงเวลาด้วยการสแกนลายนิ้วมือจากระบบประตู โดย นายอัศรี  นาวงค์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต